Kiedy warto złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?

Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej ma na celu – jak wskazuje sama nazwa – zawarcie ugody jeszcze przed wszczęciem właściwego postępowania przed sądem. Choć postępowanie zainicjowanie przedmiotowym wnioskiem jest w pełni dobrowolne, tzn. wnioskodawca nie musi go inicjować, a strona wzywana do zawarcia ugody (przeciwnik) nie musi w nim uczestniczyć, to zawsze warto pomyśleć czy w przypadku danej sprawy nie warto spróbować rozstrzygnąć sprawy w drodze ugody.

Złożenie wniosku dopuszczalne jest w tych sprawach, w których charakter danej sprawy pozwala na zawarcie ugody (np. roszczenia wynikające z czynów niedozwolonych). Wniosek taki musi spełniać wymogi pisma procesowego oraz zawierać zwięzłe oznaczenie sprawy (tj. należy opisać czego ona dotyczy).

Wniosek składa się zawsze do sądu rejonowego  właściwym miejscowo dla ogólnej właściwości przeciwnika. Opłata od wniosku zależy od tego czy sprawa dotyczy praw niemajątkowych czy też praw majątkowych, zaś w przypadku spraw majątkowych także od tego czy wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 złotych.

Postępowanie pojednawcze zainicjowane wnioskiem jest przeprowadzane na posiedzeniu, na którym nie prowadzi się postępowania dowodowego. Z posiedzenia takie sporządza się protokół, a jeżeli doszło do zawarcia ugody jej osnowę wciąga się do protokołu albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron.

W przypadku, gdy dojedzie do zawarcia ugody między stronami i niezostanie ona uznana przez Sąd za niedopuszczalną z uwagi na fakt, że jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, skutecznie zawarta ugoda jest tytułem tytuł egzekucyjnym. W przypadku uznania ugody za niedopuszczalną Sąd wydaje stosowne postanowienie, na które przysługuje zażalenie. Niezawarcie przez strony ugody, również zostaje odnotowane w protokole posiedzenia.

Zainicjowane postępowanie cywilne może mieć często charakter długotrwały i – co istotne – kosztowany. W sytuacjach, w których istnieją realne szanse na osiągnięcie między stronami porozumienia warto spróbować możliwości jaką daje postępowanie pojednawcze, co może skutkować ostatecznie oszczędnością znacznej ilości czasu  oraz środków finansowych i finalnie również zakończyć spór między stronami. Co także ważne – skuteczne zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia i zasiedzenia.

Zapraszamy

zapoznaj się z naszą ofertą
sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

Czytaj więcej