Oferta

Zakres świadczenia pomocy prawnej kancelarii jest zawsze zindywidualizowany do problemu prawnego danego Klienta, co pozwala wybrać optymalny sposób jego rozwiązania. Nasze bogate doświadczenie, wiedza, jak również znajomość praktycznego funkcjonowania szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości pozwoli przeprowadzić Państwa przez niezrozumiałe spektrum zagadnień prawnych danej sprawy. Świadczenie pomocy prawnej obejmuje reprezentację Klienta w negocjacjach przedsądowych, jak również na etapie drogi sądowej, administracyjnej oraz egzekucyjnej.

Honorarium z tytułu udzielenia pomocy prawnej uzgadnianie jest indywidualnie z Klientem, a jego wysokość jest zależna od stopnia zawiłości i skomplikowania sprawy. Kancelaria stosuje system wynagrodzenia ryczałtowego lub godzinowego. Istnieje możliwość finalizacji transakcji za pośrednictwem terminala płatniczego.

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • przygotowywanie, opiniowanie projektów umów, jak również doradztwo prawne w toku negocjacji i podczas zawierania umów;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych
 • reprezentację w sprawach o zapłatę, w tym z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki (roszczenia z umów OC i AC);
 • reprezentację w sprawach o ochronę dóbr osobistych, zniesienie współwłasności, odwołanie darowizny;
 • reprezentację w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia oraz dotyczących prawa sąsiedzkiego (zakłócanie spokojnego korzystania z nieruchomości);
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych.

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • reprezentację w sprawach o rozwód, separację;
 • doradztwo i reprezentację w sprawach o podział majątku wspólnego;
 • doradztwo i reprezentację w sprawach o kontakty, alimenty, zaprzeczenie (ustalenie) ojcostwa i macierzyństwa;
 • reprezentację w sprawach związanych z uprowadzeniem dziecka za granicę, adopcją, ustanowieniem rodziny zastępczej;
 • reprezentację w sprawach o stwierdzenie praw do spadku, dział spadku, w tym również obejmująca zagadnienia podatku od spadków i darowizn;
 • doradztwo przy sporządzaniu projektów testamentów;

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • obronę podejrzanego oraz reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym,
 • obronę oskarżonego oraz występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym,
 • obronę w sprawach o wykroczenia oraz przestępstwa karno-skarbowe,
 • reprezentację w postępowaniu wykonawczym, tj. odroczenie i przerwa w wykonaniu kary, zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny,
 • wnoszenie środków odwoławczych od wyroków i postanowień

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów o pracę;
 • reprezentację w sprawach roszczeń pracowniczych, zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy;
 • pomoc prawną dla zwolnionych pracowników;
 • doradztwo w sprawach o mobbing i dyskryminację w miejscu pracy oraz naruszanie dóbr osobistych pracowników;
 • doradztwo prawne w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym także dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników, obejmujące w szczególność sprawy wypadków przy pracy oraz w drodze do/z pracy.
 • reprezentowanie w sprawach z odwołań od wypowiedzenia/dyscyplinarnego zwolnienia z pracy
 • przygotowywanie odwołań, jak również reprezentacja w sprawach wywołanych wniesieniem odwołania od niekorzystnych decyzji organów rentowych;

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • kompleksową obsługę prawną „małej działalności gospodarczej” obejmującą bieżące doradztwo prawne, w tym również w zakresie zakładania spółek prawa handlowego, jak również reprezentację w toku negocjacji z kontrahentami oraz w sporach sądowych i przed organami administracji publicznej,
 • przygotowywanie projektów umów stosowanych w prowadzonej działalności,
 • przygotowywanie projektów umów o pracę i innych dokumentów pracowniczych;
 • doradztwo w zakresie prawnych możliwości monitorowania pracowników.

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • reprezentację w sprawach z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie spraw dotyczących ważności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości;
 • doradztwo prawne w zakresie spraw meldunkowych;
 • reprezentacja w toku postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej jak również przed sądami administracyjnymi.

Pomoc prawna w zakresie realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych z tytułu bezprawnego odebrania mienia po II wojnie światowej

Doradztwo prawne i reprezentacja konsumentów w sprawach z przedsiębiorcami obejmujących reklamacje, niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową (wady i usterki towaru).

 • prowadzenie szkoleń w zakresie prawnych możliwości monitorowania pracowników w miejscu pracy oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy;
 • szkolenia dotyczące praw konsumenckich i prawnych możliwości realizacji roszczeń konsumenta;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu możliwości dowodowego wykorzystania informacji zdobytych w trakcie zbierania i odzyskiwania danych cyfrowych znajdujących się na różnego rodzaju nośnikach – we współpracy z renomowaną pracownią informatyki śledczej.