Kiedy warto złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia?

Bywa tak, że jedynym sposobem, aby odzyskać należną na kwotę pieniędzy jest wystąpienie z pozwem do sądu.  Często jednak wzbraniamy się przed tym rozwiązaniem z uwagi na „wątpliwą” kondycję finansową naszego dłużnika oraz obawę, że nawet pomimo wykazania słuszności naszych racji przed sądem, nasz przeciwnik procesowy zdąży już dawno ukryć posiadany przez siebie majątek. Powoduje to, że rezygnujemy z dochodzenia roszczenia nie chcąc tylko dodatkowo narażać się na  koszty postępowania sądowego.

Nie warto się jednak zrażać, wiedząc o istnieniu instytucji, która może dość istotnie „ostudzić” zapędy naszego dłużnika, jaką jest zabezpieczenie przysługującego nam roszczenia. I to jeszcze przed wszczęciem właściwego postępowania sądowego.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania – co do zasady – składny jest do sądu, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji, a więc będzie to ten sąd do którego wniesiemy ostatecznie nasz pozew. Wniosek taki podlega opłacie w wysokości 100 zł (dochodzimy określonej kwoty pieniędzy, a więc nasze roszczenie ma charakter majątkowy).

I najważniejsze. We wniosku musimy uprawdopodobnić przysługujące nam roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, który to interes istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Warto wiedzieć, że samo uprawdopodobnienia nie jest tożsame z udowodnieniem – oznacza to, że nawet jeśli istnieją w tym zakresie pewne wątpliwości – nie jest wykluczone, że zabezpieczenie zostanie udzielone.

Pomimo faktu, że zabezpieczenie ma na celu ochronę osoby składającej wniosek to nie może ono– co do zasady – zmierzać do zaspokojenia samego roszczenia oraz nie może obciążać ponad potrzebę osoby przeciwko której jest skierowane.

W naszym przypadku (a więc w sprawie roszczenia pieniężnego), w  samym wniosku musimy również wskazać wysokość sumy zabezpieczenia oraz – co najważniejsze – sposobu zabezpieczenia. Do sposobów tych należy, m.in. zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego czy też obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową. Warto wcześniej zastanowić się nad wybraniem sposobu zabezpieczenia, który faktycznie ułatwi nam później egzekucję, zwłaszcza mając na względzie, że sąd będzie związany w naszym przypadku treścią złożonego wniosku.

Nie należy zapominać także, że udzielając zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie, sąd wyznacza termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Nie jest wykluczone również zawarcie w złożonym przez nas pozwie jednocześnie wniosku o udzielenie zabezpieczenia w zakresie przysługującego nam roszczenia. Wiążą się z tym pewne korzyści – unikniemy np. ponoszenia dodatkowej opłaty od zawartego w  pozwie wniosku.

Zapraszamy

zapoznaj się z naszą ofertą
sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

Czytaj więcej