Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Pierwszym sposobem – zdecydowanie prostszym i szybszym – jest dokonanie tego podziału poprzez zawarcie stosownej umowy pomiędzy byłymi małżonkami. Jednakże często emocje jakie niesie za sobą postępowanie rozwodowe, nie opadają od razu po jego zakończeniu i przekładają się bezpośrednio na sprawy majątkowe pomiędzy stronami, co  – w konsekwencji – praktycznie  wyklucza porozumienie się co do podziału majątku.

Wtedy pozostaje stronom sposób drugi – dokonanie tego podziału na drodze postępowania sądowego. Wszczęcie postępowania – toczącego się w trybie nieprocesowym – następuje na skutek złożenia stosownego wniosku. Wniosek taki podlega opłacie stałej (niezależnej od wartości dzielonego majątku). Składa się go do sądu właściwego – co do zasady – ze względu na miejsce położenia majątku.

Złożony wniosek powinien spełniać wymagania przewidziane dla pisma procesowego oraz dla pozwu (z uwzględnieniem zmian wynikających z charakteru postępowania nieprocesowego). Należy również pamiętać o konieczności wskazania i wykazania we wniosku podstawy ustania wspólności między byłymi małżonkami (np. wyrokiem rozwodowym) oraz wskazania majątku, którego podział ma zostać dokonany.

Nadto, zgodnie z art. 567 § 1 kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

Jednocześnie, nawet jeśli od rozwodu stron upłynęło już wiele lat i pomimo tego do dnia dzisiejszego strony nie dokonały podziału majątku wspólnego wniosek taki może zostać skutecznie złożony.  Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 listopada 1972 r. stwierdził, iż „jak wynika z art. 220 i 1035 k.c. w zw. z art. 46 k.r.o. – roszczenie o podział majątku wspólnego nie ulega przedawnieniu”.

Postępowanie o podział majątku należy do postępowań o dużym stopniu złożoności  oraz – co do zasady – jest postępowaniem długotrwałym. Zwłaszcza możliwość zgłaszania w toku tego postępowania żądań i roszczeń (oraz związanych z tym rozliczeń), które zmierzają do kompleksowego uregulowania spraw majątkowych między byłymi małżonkami w ramach wszczętego już postępowania może uzasadniać  konieczność uzyskania przez nas pomocy podmiotu profesjonalnego.

Zapraszamy

zapoznaj się z naszą ofertą
sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

Czytaj więcej