Prawo cywilne

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • przygotowywanie, opiniowanie projektów umów, jak również doradztwo prawne w toku negocjacji i podczas zawierania umów;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych
 • reprezentację w sprawach o zapłatę, w tym z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki (roszczenia z umów OC i AC);
 • reprezentację w sprawach o ochronę dóbr osobistych, zniesienie współwłasności, odwołanie darowizny;
 • reprezentację w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia oraz dotyczących prawa sąsiedzkiego (zakłócanie spokojnego korzystania z nieruchomości);
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych.

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • przygotowywanie, opiniowanie projektów umów, jak również doradztwo prawne w toku negocjacji i podczas zawierania umów;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych
 • reprezentację w sprawach o zapłatę, w tym z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki (roszczenia z umów OC i AC);
 • reprezentację w sprawach o ochronę dóbr osobistych, zniesienie współwłasności, odwołanie darowizny;
 • reprezentację w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia oraz dotyczących prawa sąsiedzkiego (zakłócanie spokojnego korzystania z nieruchomości);
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych.

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • reprezentację w sprawach o rozwód, separację;
 • doradztwo i reprezentację w sprawach o podział majątku wspólnego;
 • doradztwo i reprezentację w sprawach o kontakty, alimenty, zaprzeczenie (ustalenie) ojcostwa i macierzyństwa;
 • reprezentację w sprawach związanych z uprowadzeniem dziecka za granicę, adopcją, ustanowieniem rodziny zastępczej;
 • reprezentację w sprawach o stwierdzenie praw do spadku, dział spadku, w tym również obejmująca zagadnienia podatku od spadków i darowizn;
 • doradztwo przy sporządzaniu projektów testamentów;

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • obronę podejrzanego oraz reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym,
 • obronę oskarżonego oraz występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym,
 • obronę w sprawach o wykroczenia oraz przestępstwa karno-skarbowe,
 • reprezentację w postępowaniu wykonawczym, tj. odroczenie i przerwa w wykonaniu kary, zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny,
 • wnoszenie środków odwoławczych od wyroków i postanowień

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów o pracę;
 • reprezentację w sprawach roszczeń pracowniczych, zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy;
 • pomoc prawną dla zwolnionych pracowników;
 • doradztwo w sprawach o mobbing i dyskryminację w miejscu pracy oraz naruszanie dóbr osobistych pracowników;
 • doradztwo prawne w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym także dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników, obejmujące w szczególność sprawy wypadków przy pracy oraz w drodze do/z pracy.
 • reprezentowanie w sprawach z odwołań od wypowiedzenia/dyscyplinarnego zwolnienia z pracy
 • przygotowywanie odwołań, jak również reprezentacja w sprawach wywołanych wniesieniem odwołania od niekorzystnych decyzji organów rentowych;

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • kompleksową obsługę prawną „małej działalności gospodarczej” obejmującą bieżące doradztwo prawne, w tym również w zakresie zakładania spółek prawa handlowego, jak również reprezentację w toku negocjacji z kontrahentami oraz w sporach sądowych i przed organami administracji publicznej,
 • przygotowywanie projektów umów stosowanych w prowadzonej działalności,
 • przygotowywanie projektów umów o pracę i innych dokumentów pracowniczych;
 • doradztwo w zakresie prawnych możliwości monitorowania pracowników.

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • reprezentację w sprawach z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie spraw dotyczących ważności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości;
 • doradztwo prawne w zakresie spraw meldunkowych;
 • reprezentacja w toku postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej jak również przed sądami administracyjnymi.

Pomoc prawna w zakresie realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych z tytułu bezprawnego odebrania mienia po II wojnie światowej

Doradztwo prawne i reprezentacja konsumentów w sprawach z przedsiębiorcami obejmujących reklamacje, niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową (wady i usterki towaru).

 • prowadzenie szkoleń w zakresie prawnych możliwości monitorowania pracowników w miejscu pracy oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy;
 • szkolenia dotyczące praw konsumenckich i prawnych możliwości realizacji roszczeń konsumenta;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu możliwości dowodowego wykorzystania informacji zdobytych w trakcie zbierania i odzyskiwania danych cyfrowych znajdujących się na różnego rodzaju nośnikach – we współpracy z renomowaną pracownią informatyki śledczej.