Obniżenie opłaty egzekucyjnej – czy to możliwe?

Toczyło się przeciwko nam postępowanie egzekucyjne. Zdarza się. Obecnie to postępowanie  zostało zakończone ( z lepszym bądź gorszym dla nas skutkiem). Jednak koniec postępowania egzekucyjnego wiąże się najczęściej z jeszcze jednym nieprzyjemnym dla nas – jako dłużników – skutkiem, którym jest konieczność poniesienia kosztów tego postępowania. Otrzymujemy więc od organu prowadzącego egzekucję (komornika) postanowienie ze stosownym ustaleniem wysokości kosztów tego postępowania. Następnie – po jakże dokładnym – jego przestudiowaniu, stwierdzamy, że najwyższą z kwot jaką przyjdzie nam ponieść jest tzw. opłata stosunkowa (nawet w wysokości 15%) i – co więcej – została ona przez komornika naliczona prawidłowo.

Warto jednak wiedzieć, że istnieje możliwość obniżenia nawet opłaty naliczonej przez komornika w sposób prawidłowy.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji dopuszcza sytuacje, w której obniżenie opłaty stosunkowej jest możliwe. Stosowny wniosek należy złożyć do właściwego sądu (nie jak często się to dzieje – do komornika) z zachowaniem 7-dniowego terminu liczonego w sposób wskazany w art. 49 ust. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Należy pamiętać też o dołączeniu do wniosku stosownej liczby jego odpisów (w tym dodatkowego odpisu dla komornika). Osobną kwestią pozostaje to czy wniosek taki podlega opłacie. Niestety, w przeważającej części sądy, do których jest składny wniosek o obniżenie opłaty stosunkowej, stoją na stanowisku, że wniosek ten podlega opłacie tożsamej z opłatą od skargi na czynności komornika, która wynosi 100 zł.

A teraz oczywiście najważniejsze. Jakie przyczyny mogą stanowić podstawę złożenia wniosku, a w konsekwencji doprowadzić do obniżenia opłaty?

Sąd rozpoznający nasz wniosek może – musimy bowiem pamiętać, że sąd nie ma obowiązku uwzględnienia  wniosku – obniżyć ustaloną opłatę stosunkową uwzględniając w szczególności nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów.

Jak ocenić nakład pracy komornika? Wydaje się, że nakład pracy komornika winien być oceniany w oparciu o czynności, które faktycznie zostały przez ten organ wykonane. Ocena ta musi również uwzględniać ich stopień skomplikowania oraz czas potrzebny na ich wykonanie. Warto więc przed przystąpieniem do sporządzenia stosownego wniosku udać się do komornika prowadzącego egzekucję, celem przejrzenia akt tego postępowania i sprawdzenia, jakie czynności zostały faktycznie dokonane.

Druga z podstaw złożenia wniosku, a więc sytuacja majątkowa dłużnika uważana jest często za przesłankę decydującą o obniżeniu opłaty. Warto więc zadbać o kompleksowe udokumentowanie wniosku w tym zakresie, np. poprzez wykazanie osiąganego przez nas dochodu czy wysokości ponoszonych opłat. Okoliczności te – również w połączeniu z koniecznością utrzymania innych osób, które pozostają na naszym utrzymaniu – mogą stać się decydujące przy  ocenie naszej sytuacji majątkowej, a w konsekwencji zadecydować o rozpoznaniu wniosku z pozytywnym dla nas skutkiem.

Konieczność poniesienia opłaty stosunkowej spada zazwyczaj nas nagle już po zakończonym postępowaniu egzekucyjnym, warto więc poświęcić jeszcze trochę czasu i wysiłku na profesjonalne przygotowanie wniosku o jej obniżenie, który może skuteczne zredukować jej wysokość.

Zapraszamy

zapoznaj się z naszą ofertą
sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

Czytaj więcej