Jak opłacić pismo procesowe?

Wniesienie do sądu pisma, które ma na celu  wszczęcia postępowania cywilnego (np. pozew) – wiąże się w przeważającej części z koniecznością poniesienia opłaty. Często powoduje to powstanie  – może się wydawać banalnego problemu – w jaki sposób opłacić tak wnoszone do sądu pismo?

Kwestię te reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r., wskazując na:

– opłacenie pisma znakami opłaty sądowej;
– dokonanie wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu;
– formę bezgotówkową w postaci dokonania przelewu na rachunek sądu.

Znaki opłaty sądowej można nabyć w kasie sądu. Występują one w wartościach: 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł i 200 zł. Co do zasady, uiszczenie opłaty znakami opłaty sądowej polega na naklejeniu odpowiedniej liczbie znaków (wartości opłaty) na piśmie podlegającym opłacie. Znaki należy naklejać na egzemplarzu przeznaczonym dla sądu. Znaki opłaty sądowej nakleja się na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możności bez odstępu. Należy również pamiętać, że maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej, wynosi 1500 zł – gdy opłata ta byłaby wyższa będziemy musieli skorzystać z jednego z dwóch pozostałych sposobów jej wniesienia.

Jednym z nich jest opłacenie pisma, poprzez dokonanie wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu. W przypadku uiszczenia opłaty sądowej w ten sposób – przed wniesieniem pisma do sądu –  dokonanie opłaty potwierdzane jest przez pracownika kasy sądu poprzez stosowną adnotację na oryginale pisma oraz wydanie uiszczającemu opłatę kopii dowodu wpłaty. Następnie pismo z tak dokonaną adnotacją może zostać przez nas złożone jako opłacone.

I wreszcie opłata sądowa może zostać uiszczona w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów sądu przed wniesieniem pisma do sądu. W takiej sytuacji należy do tego pisma dołączyć oryginał lub kopię dowodu wniesienia należnej opłaty. Właściwy rachunek sądu, na który należy uiścić opłatę najszybciej znajdziemy na stronie internetowej każdego sądu. Informację taką możemy również uzyskać w samym sądzie. Wiele osób zapomina także, że w przypadku dołączenia do pisma dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za wnoszone pismo.

Warto także pamiętać, że dniem uiszczenia opłaty sądowej dokonanej za pomocą elektronicznego środka komunikacji jest dzień, w którym polecenie przelewu wprowadzone zostało do urządzenia nadawczego w taki sposób, żeby bank mógł zapoznać się z jego treścią (pod warunkiem, że w dniu tym lub w terminie do uiszczenia opłaty polecenie przelewu ma pokrycie na rachunku zleceniodawcy). Możliwość tę bank uzyskuje z chwilą odebrania polecenia przez jego urządzenie odbiorcze (szerzej w Postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2004 r., II CZ 38/04).

Mając na uwadze powyższe sposoby uiszczenia opłaty sądowej warto kierować się względami praktycznymi i wybrać sposób, jak najbardziej dla nas dogodny – ważne jest jedynie to, aby opłata została uiszczona skutecznie.

Zapraszamy

zapoznaj się z naszą ofertą
sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

Czytaj więcej