Jak odwołać się od wyroku Sądu I instancji?

Prowadzimy samodzielnie sprawę przed sądem w postępowaniu cywilnym czy to w charakterze pozwanego, czy też powoda (np. sprawę o zapłatę). Na rozprawie sąd udzielił głosu stronom, a następnie zamknął rozprawę, po czym poinformował nas, że ogłoszenie wyroku w naszej sprawie zostanie odroczone, np. o dwa tygodnie. Czy musimy udać się na tak wyznaczone ogłoszenie? Jak ustalić treść tak ogłoszonego wyroku w razie naszej nieobecności? Czy w takiej sytuacji wyrok zostanie nam doręczony?

Nasza obecność na ogłoszeniu wyroku nie jest niezbędna. Informację o treści wyroku możemy uzyskać udając się w późniejszym terminie do sądu, np. w sekretariacie danego wydziału.  Nie zapominajmy, że – co do zasady – taki wyrok nie zostanie nam doręczony, zaś stosowne terminy związane z możliwością odwołania się od takiego wyroku biegną od dnia jego ogłoszenia, dlatego niezwykle istotne jest aby – w przypadku niemożności udania się bezpośrednio na ogłoszenie wyroku – jak najszybciej ustalić jego treść.

Może się również okazać, że ogłoszony wyrok będzie dla nas niekorzystny. Co zrobić wtedy?

W terminie tygodnia od dnia ogłoszenia sentencji wyroku powinniśmy złożyć wniosek o jego uzasadnienie. Wniosek złożony po upływie tego terminu zostanie przez sąd odrzucony. Co więcej wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zgłosiła wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, a więc w sytuacji, gdy druga strona złożyła taki wniosek – wyrok nie zostanie nam doręczony. Sporządzone i doręczone nam uzasadnienie pozwoli prześledzić tok rozumowania sądu I instancji oraz skutecznie wskazać nam – ewentualne – popełnione przez ten sąd uchybienia, a w konsekwencji podjąć skuteczną próbę zaskarżenia rozstrzygnięcia tego sądu.

Powoduje to, że w terminie dwutygodniowym od doręczenia nam wyroku z uzasadnieniem możemy zaskarżyć doręczony nam wyrok apelacją. Warto wiedzieć także, że strona, która nie zgłosiła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem we wskazanym wyżej terminie, może wnieść apelację w terminie dwutygodniowym liczonym od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Jednakże w takim wypadku sporządzając i następnie wnosząc apelację, nie będziemy dysponować uzasadnieniem wyroku, co znacznie utrudni nam podnoszenie skutecznej argumentacji w sporządzonej apelacji.

Co prawda w konsekwencji wniesienia apelacji bez uprzedniego złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, ostatecznie uzasadnienie takie zostanie sporządzone, jednak faktycznie będziemy mogli zapoznać się z nim już po wniesieniu przez nas środka zaskarżenia.

Wszystko to powoduje, że na tym etapie postępowania (w tzw. postępowaniu międzyinstancyjnym) główną rolę odgrywa „przypilnowanie” przez nas terminów jakie ustawodawcza przewidział dla dokonania określonych czynności, tak aby nie pozbawić się skutecznej możliwości obrony swoich praw w toku postępowania przez sądem II instancji.

Zapraszamy

zapoznaj się z naszą ofertą
sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

Czytaj więcej