Jak odwołać się od decyzji administracyjnej?

Środkiem odwoławczym przysługującym od decyzji administracyjnej jest odwołanie. Środek ten – choć jest środkiem dość mocno odformalizowanym – może mimo wszystko nastręczać wiele trudności.

Odwołanie – co do zasady – przysługuje od każdej decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji (istnieją jednak wyjątki). Natomiast właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia  (ustawa może przewidywać jednak inny organ odwoławczy).

Odwołanie należy wnieść do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Inaczej mówiąc pomimo, że „adresatem” odwołania będzie organ wyższego stopnia i to on będzie rozpoznawał odwołanie – faktycznie odwołanie winno zostać złożone lub wysłane na adres organu, który wydał decyzje, a dopiero ten organ (organ I instancji) „przekaże” nasze odwołanie organowi II instancji. Wynika to m.in. z faktu, że w sytuacji, gdy odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną odwołaniem  decyzję.

Zasadą jest termin 14-dniowy na wniesienie odwołania, który jest liczony od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie. Jednakże przepisy szczególne przewidują często inny termin na wniesienie odwołania.

Jakie wymogi formalne powinno spełniać wnoszone odwołanie? Przede wszystkimi winno ono spełniać wymogi jakie kodeks postępowania przewiduje dla podania (art. 63 k.p.a.). Natomiast podanie wnoszone na piśmie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz być podpisane przez wnoszącego. Należy pamiętać również, że przepisy szczególne mogą przewidywać, co do wnoszonych odwołań inne, dodatkowe wymagania, które będą musiały zostać spełnione tak aby odwołanie mogło zostać skutecznie wniesione.

Co do zasady, odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.

Zastanawiając się nad tym czy ostatecznie zdecydujemy się zaskarżyć wydaną decyzję warto pamiętać, że organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.

Zapraszamy

zapoznaj się z naszą ofertą
sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

Czytaj więcej