Do czego jest mi potrzebna klauzula wykonalności?

Uzyskaliśmy już korzystne dla nas rozstrzygnięcie przed sądem I instancji (np. w sprawie o zapłatę). Wyrok taki uprawomocnił się. Jednak nasz dotychczasowy pozwany wciąż nie płaci i – co wielce prawdopodobne – nie zapłaci bez skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego („do komornika”). Czy posiadany przez nas wyrok może stać się więc podstawą egzekucji?

Jeszcze nie. Konieczne jest uprzednie nadanie mu klauzuli wykonalności. Dopiero bowiem nadanie przedmiotowej klauzuli uzyskanemu przez nas wyrokowi (stanowiącego tytuł egzekucyjny), powoduje, że stanie się on tytułem wykonawczym, tj. będzie on mógł być podstawą prowadzenia na jego podstawie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego.

Jak uzyskać klauzulę wykonalności?

Zasadą jest, że  klauzulę wykonalności nadaje sąd jednoosobowo na wniosek wierzyciela, zaś sądem właściwym będzie sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy. Natomiast sąd drugiej instancji może nadać klauzulę, dopóki akta sprawy w sądzie tym się znajdują.

Klauzula wykonalności nadawana jest jedynie na wniosek (chyba, że przepis szczególny przewiduje jej nadanie z urzędu) – w związku z czym chcąc uzyskać klauzulę wykonalności musimy złożyć stosowny wniosek, który winien spełniać wymogi pisma procesowego, a nadto zawierać precyzyjne oznaczenie tytułu egzekucyjnego (w naszym przypadku wyroku, którym zasądzono na naszą rzecz określoną kwotę pieniędzy). Wniosek może dotyczyć całości bądź jedynie części tytułu egzekucyjnego.

W przypadku, gdy tytuł egzekucyjny pochodzi od sądu (np. wyrok) wniosek ten nie podlega opłacie. Jednak opłacie kancelaryjnej wciąż podlega wydanie poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu na podstawie akt w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę, na którym to wypisie – „technicznie rzecz biorąc” – klauzula zostanie umieszczona. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym będących orzeczeniami sądu jest bowiem wydawane bez spisywania odrębnej sentencji, przez umieszczenie na tytule egzekucyjnym klauzuli wykonalności i opatrzenie jej podpisem sędziego albo referendarza sądowego, który wydaje postanowienie. Natomiast na oryginale orzeczenia umieszcza się wzmiankę o nadaniu klauzuli wykonalności.

Co w przypadku, gdy sąd odmówi nam nadania klauzuli wykonalności i oddali nasz wniosek?

Na takie postanowienie sądu przysługuje nam środek odwoławczy w postaci zażalenia. Siedmiodniowy termin do wniesienia zażalenia biegnie dla nas od dnia ogłoszenia postanowienia odmownego, a gdy ogłoszenia nie było – od dnia doręczenia nam tego postanowienia.

Posiadając już stosowny tytuł wykonawczy (a więc tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności) możemy bez przeszkód kierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.

Zapraszamy

zapoznaj się z naszą ofertą
sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

Czytaj więcej